szsgbely


Prejdi na obsah

O nás

Hlavné úlohy školy v školskom roku 2010 / 2011Výchova a vzdelávanie

V tomto školskom roku realizujeme druhý rok vyučovanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu.
Ten náš sme pomenovali
Úspech pre každého a v minulom školskom roku sme podľa neho pracovali v prípravnom, prvom a piatom ročníku a v tomto školskom roku pokračujeme v druhom a šiestom ročníku.
Pri jeho príprave sme vychádzali z úloh obsiahnutých v štátnom vzdelávacom programe, ktorý sme prispôsobili potrebám našich žiakov, ale aj materiálnym a priestorovým podmienkam našej školy.Sme si vedomí, že náš program sa bude vyvíjať a dúfame, že bude "rásť" spolu s našimi deťmi. /
Výchova a vzdelávanie sa bude v školskom roku 2010 / 2011 riadiť Pedagogicko-organizačnými pokynmi pre tento školský rok, všetkými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, rezortnými predpismi, metodickými usmerneniami a koncepciami platnými pre školy a školské zariadenia.
Nadobudnutím účinnosti zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
Školský zákon, Ministerstvo školstva SR ustanovuje Vyhlášku č. 322/2008 MŠ SR zo 6. augusta 2008 o špeciálnych školách, ktorá upravuje podrobnosti o organizácii, vnútornej diferenciácii a dĺžke výchovy a vzdelávania v špeciálnych školách, postup pri prijímaní detí a žiakov do týchto škôl, podrobnosti o osobitostiach výchovy a vzdelávania, o hodnotení a klasifikácii prospechu a správania, o počtoch detí a žiakov v triedach špeciálnych škôl, o forme a obsahu správy o výchove a vzdelávaní žiaka podľa § 24 zákona, o označovaní škôl a ustanovuje sústavu učebných odborov a ich zameraní v odborných učilištiach.
Žiakom s mentálnym postihnutím poskytuje výchovu a vzdelávanie špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím, praktická škola a odborné učilište.


Vyhlásenie výberového konania.

Hlavné úlohy školy v školskom roku 2010/2011

Organizácia školy v školskom roku 2010/2011

Plán kontinuálneho vzdelávania

Štruktúra karierových pozícií

Pracovný poriadok

Rokovací poriadok

Školský poriadok

Interný predpis COVIDTOPlist

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu